Uzdot tagad
X

Uzdot tagad

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

 • Vietni http://lv.uplonline.com/ pārvalda «UPL Europe Ltd.»

 • UPL ar šīs vietnes starpniecību nepiedāvā personām pakalpojumus. Piekļuve jebkurai informācijai ar šīs vietnes starpniecību tiek nodrošināta tikai atbilstoši principam "tāds, kāds ir" un "ar visām kļūdām". Visa informācija vai produkti, kas ir pieejami tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību, kā arī jebkura programmatūra, kas ir pieejama tīmekļa vietnē, atbilst principam "darot maksimāli iespējamo".

  2.a. Garantiju atruna: jūs skaidri apliecināt, ka izmantojat pakalpojumu uz savu atbildību. Pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši principam "tāds, kāds ir" un "ja pieejams”. UPL skaidri atsakās no jebkura veida garantijām (noteiktām vai pastarpinātām), tostarp, bet ne tikai pastarpinātām garantijām attiecībā uz piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. UPL negarantē, ka pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām vai pakalpojumi būs nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām; kā arī UPL negarantē rezultātus, kas tiks iegūti ar pakalpojuma starpniecību, vai to, ka programmatūras trūkumi tiks laboti. Jūs apzināties un piekrītat, ka jebkuri materiāli un/vai dati, kas tiek lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot pakalpojumu, tiek iegūti pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību. Jūs esat vienpersoniski atbildīgi par jebkuriem datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumu, kas radušies šādu materiālu un/vai datu lejupielādēšanas rezultātā. UPL nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti vai iegūti, izmantojot pakalpojumu, vai attiecībā uz jebkuriem darījumiem, kas noslēgti, izmantojot pakalpojumu. Neviens padoms vai informācija (mutiska vai rakstiska), kas iegūta ar UPL mail starpniecību, vai, izmantojot pakalpojumu, neveido jebkādu šeit skaidri nenoteiktu garantiju. UPL negarantē, ka jebkuri pakalpojumi būs nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām.

 • UPL nesniedz jebkādas skaidri noteiktas vai pastarpinātas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz informācijas vai tīmekļa vietnes satura lietošanu, lietošanas rezultātiem vai nespēju lietot vai piekļūt informācijai vai tīmekļa vietnes saturam precizitātes, uzticamības, pilnīguma, pareizības, funkcionalitātes, snieguma, nepārtrauktības, savlaicīguma vai citā ziņā, atbilstības ziņā noteiktam mērķim un/vai tiesību nepārkāpšanas ziņā attiecībā uz tīmekļa vietni un/vai tajā pieejamo saturu. Turklāt jebkura informācija vai dati, kas pieejami šajā tīmekļa vietnē, var saturēt neprecizitātes un/vai tipogrāfijas kļūdas. UPL negarantē, ka tīmekļa vietne vai tās funkcijas būs nepārtrauktas vai bez jebkādām kļūdām vai trūkumiem, vai, ka šāda informācija atbildīs jebkuram lietotāja paredzētam mērķim vai prasībām.

 • Lietotājs uzņemas pilnu atbildību attiecībā uz informācijas, datu vai jebkura tīmekļa vietnē pieejamā satura lietošanu, šādas lietošanas rezultātiem precizitātes, uzticamības, snieguma, pilnīguma, vispusīguma, pareizības, funkcionalitātes, nepārtrauktības un savlaicīguma ziņā.

 • UPL atsakās no jebkādas atbildības (tagad un nākotnē) par jebkurām kļūdām vai izlaidumiem attiecībā uz šādu datu, informācijas vai tīmekļa vietnē pieejamo materiālu pārraidīšanu.

 • Lietotājs atsakās no savām tiesībām celt jebkādu prasību pamatojoties uz negatīvo ietekmi vai rezultātiem, kas radušies lietotājam, jo tas paļāvies uz jebkuru tīmekļa vietnē pieejamo informāciju vai datiem.

 • Jebkura persona, kas piekļūst vai ir piekļuvusi jebkurai informācijai vai datiem šajā tīmekļa vietnē, apliecina un piekrīt, ka visas (likumīgās vai citas) īpašumtiesības saistībā ar informāciju, ko šāda persona ir saņēmusi, ir UPL ekskluzīvs īpašums. Jebkuras šādas tīmekļa vietnē iekļautās informācijas reproducēšana, tālāka izplatīšana vai pārraidīšana (izskatīšanas nolūkā vai citādi) ir stingri aizliegta un tiks uzskatīta par LATVIJAS REPUBLIKAS likumu pārkāpumu.

 • UPL nav atbildīgs par jebkāda veida pretenzijām vai zaudējumiem, ko tieši vai netieši rada tīmekļa vietnē pieejamo datu vai materiālu lietošana vai piemērošana, neatļauta piekļūšana šai vietnei vai citas darbības, lai kādas tās būtu. Jebkuras šīs atrunas izmaiņas vai grozījumi, kas maina kādu no šeit minētajiem noteikumiem, UPL ir tiesīgs veikt pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma.

  8.a. Izmaiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumos: UPL ir tiesīgs veikt izmaiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumos un nosacījumos, par to jūs pēc tam informējot. UPL pēc saviem ieskatiem laiku pa laikam var jums piedāvāt dažādas funkcijas un iespējas saistībā ar pakalpojumu. Tomēr UPL saglabā tiesības jebkurā laikā pārtraukt šādu funkciju un iespēju saistībā ar pakalpojumu piedāvāšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

 • Reģistrācijas dati: ņemot vērā pakalpojumu, jūs apņematies sniegt UPL mail aktuālu, pilnīgu un precīzu reģistrācijas informāciju ("reģistrācijas dati"), ko pieprasa pakalpojums, kā arī uzturēt un atjaunot šo informāciju atbilstoši prasībām, lai tā paliktu aktuāla, pilnīga un precīza.

 • Personīgā lietošana un drošība: jūs apliecināt savas tiesības izmantot pakalpojumu personīgiem mērķiem. Jūs apliecināt, ka nepārdosit pakalpojumu tālāk un neizmantosit to komerciāliem mērķiem bez UPL skaidras piekrišanas. Jūs uzņematies pilnu atbildību par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanas . Jūs esat pilnībā atbildīgi par sava konta lietošanu, tostarp jebkuru neatļautu lietošanu no trešo personu puses.

 • Kompensācija: jūs apņematies pasargāt, kompensēt un atbrīvot no atbildības UPL, tā darbiniekus, direktorus, amatpersonas, aģentus un to tiesību pārņēmējus un cesionārus no jebkuras atbildības, kaitējuma, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, tostarp advokāta honorāra, ko radījušas vai kas izriet no prasībām, pamatojoties uz jūsu konta lietošanu, tostarp prasībām par apmelojumu, neslavas celšanu, privātuma vai publicitātes tiesību pārkāpumu, citu abonentu pakalpojuma zaudēšanu un intelektuālā īpašuma tiesību vai citu tiesību pārkāpumu.

 • UPL saglabā tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt jūsu piekļuvi pakalpojumam un ar to saistītajiem pakalpojumiem vai kādai to daļai.

  • Mēs varam savākt šādu personu identificējošu informāciju par jums:

  • - vārds;

  • - e-pasta adrese;

  • - pasta indekss;

  • - demogrāfiskais profils (piemēram, jūsu vecums, dzimums, nodarbošanās, izglītība un jūsu īpašumā esošas ilglietošanas patēriņa preces);

  • - intereses (piemēram, ziņas, sports, ceļojumi u.c.);

  • - finansiāla rakstura informācija (piemēram, konta vai kredītkartes numurs);

  • - viedoklis par mūsu tīmekļa vietnes funkcijām.

  Minēto informāciju UPL saglabā atbilstoši spēkā esošajai UPL Privātuma politikai.

 • Likumu piemērošana: attiecībā uz jebkurām tiesiskām darbībām vai procedūrām pret UPL tiesas kārtībā par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti vai kas attiecas uz tīmekļa vietnes lietošanu vai piekļuvi tai, šāda persona, kas piekļūst tīmekļa vietnei, bezierunu kārtībā pakļaujas LATVIJAS REPUBLIKAS jurisdikcijai un atsakās no jebkuriem iebildumiem attiecībā uz šādām procedūrām pamatojoties uz vietu vai faktu, ka procedūra ir ierosināta tai neērtā jurisdikcijā. Minēto tiesvedību regulē LATVIJAS REPUBLIKAS likumi.

 • Paziņojums par preču zīmēm: UPL ir UPL preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes. Visas no tā izrietošās tiesības (likumiskās vai citas) pilnībā pieder UPL. Jebkurš šo noteikumu pārkāpums ir pārkāpumu LATVIJAS REPUBLIKAS likumdošanas un starptautisko nolīgumu, kuri regulē šos jautājumus, izpratnē.

 • Paziņojums par autortiesībām: izņemot, ja šajā vietnē ir norādīts citādi, visas šīs tīmekļa vietnes autortiesības pieder UPL. Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs tīmekļa vietnes informācijas daļu, tostarp tekstu, grafisko attēlojumu un html kodu, nav atļauts jebkādā veidā un, izmantojot jebkādus līdzekļus, reproducēt vai pārraidīt bez UPL skaidras rakstiskas piekrišanas.

 • Turpmāk lietotājs piekrīt neizmantot pakalpojumu, lai:

  • - augšuplādētu, publicētu, sūtītu ar e-pasta starpniecību, pārraidītu vai citādi padarītu pieejamu jebkuru saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, apdraudošs, ļaunprātīgs, aizskarošs, mokošs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, neslavu ceļošs, citas personas privātumu aizskarošs, naidīgs vai rasistiski, etniski vai citādi aizskarošs

  • - jebkādā veidā aizskartu minoritātes

  • - izmantotu kādas citas personas vai subjekta datus, tostarp, bet ne tikai UPL amatpersonas, foruma vadītāja, pavadoņa vai saimnieka datus, vai sniegtu viltotas ziņas vai citādi melīgi apliecinātu savu saistību ar kādu personu vai subjektu

  • - viltotu virsrakstus vai citādi manipulētu ar identifikatoriem ar mērķi maskēt jebkura ar pakalpojuma starpniecību pārraidītā satura izcelsmi

  • - augšupielādētu, publicētu, sūtītu ar e-pasta starpniecību, pārraidītu vai citādi padarītu pieejamu jebkuru saturu, ko jums nav tiesību padarīt pieejamu atbilstoši jebkuram likumam vai saskaņā ar līgumattiecībām vai fiduciārām attiecībām (piemēram, iekšējo informāciju, patentētu un konfidenciālu informāciju, kas iegūta vai izpausta darba attiecību ietvaros vai saskaņā ar konfidencialitātes līgumiem)

  • - augšupielādētu, publicētu, sūtītu ar e-pasta starpniecību, pārraidītu vai citādi padarītu pieejamu jebkuru saturu, kas pārkāpj kādas personas patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citas īpašumtiesības ("tiesības")

  • - augšupielādētu, publicētu, sūtītu ar e-pasta starpniecību, pārraidītu vai citādi padarītu pieejamu jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu, pārdošanas veicināšanas materiālus, "nevēlamu e-pastu", "surogātpastu", "baktērijvēstules", "piramīdshēmas" vai jebkura cita veida lūgumus, izņemot zonās (piemēram, veikalos), kas šim mērķim ir paredzētas (lūdzu, iepazīstieties ar mūsu surogātpasta politiku)

  • - augšupielādētu, publicētu, sūtītu ar e-pasta starpniecību, pārraidītu vai citādi padarītu pieejamus jebkurus materiālus, kas satur programmatūras vīrusus vai jebkuru citu datorkodu, datnes vai programmas, kuras ir paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkuras datorprogrammatūras vai aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti

  • - pārtrauktu normālu dialoga plūsmu, liktu ekrānam "ritināties" ātrāk nekā citi pakalpojuma lietotāji spēj rakstīt vai rīkoties citādi, lai negatīvi ietekmētu lietotāju spēju iesaistīties reāllaika informācijas apmaiņā

  • - iejauktos vai traucētu pakalpojumam vai serveriem, vai tīkliem, kas ir saistīti ar pakalpojumu, vai neievērotu jebkuras tīkla prasības, procedūras, politikas vai noteikumus saistībā ar pakalpojumu

  • - apzināti vai neapzināti pārkāptu jebkurus piemērojamos vietējos, valsts, nacionālos vai starptautiskos likumus, tostarp, bet ne tikai noteikumus, ko izdevusi ASV Vērtspapīru tirgus komisija, jebkurus nacionālā vai citu vērtspapīru tirgu noteikumus, tostarp, bez ierobežojuma, Ņujorkas biržas, Amerikas biržas vai NASDAQ noteikumus, kā arī jebkurus spēkā esošos noteikumus

  • - "izsekotu" vai citādi vajātu citas personas

  • - savāktu vai uzglabātu citu lietotāju personas datus.

 • Īpaši noteikumi attiecībā uz starptautisko lietojumu:

  ņemot vērā interneta globālo raksturu, lietotājs apņemas ievērot visus vietējos ierobežojumus saistībā ar uzvedību tiešsaistē un pieņemamu saturu. Jo īpaši, lietotājs apņemas ievērot visus piemērojamos likumus attiecībā uz tehnisko datu, kas eksportēti no jūsu mītnes valsts, pārraidīšanu.

 • Saturs, kas iesniegts vai ir pieejams iekļaušanai pakalpojumā

 • UPL nepieprasa īpašumtiesības uz saturu, ko lietotājs iesniedz vai padara pieejamu, lai iekļautu pakalpojumā. Tomēr saturam, ko lietotājs iesniedz vai padara pieejamu iekļaušanai publiski pieejamās pakalpojuma zonās, lietotājs garantē UPL šādu vispasaules, bezatlīdzības un neekskluzīvu licenci:

  - saturam, ko lietotājs iesniedz vai padara pieejamu iekļaušanai publiski pieejamās UPL grupas zonās, licenci lietot, reproducēt, pārveidot, adaptēt, publiski izpildīt un publiski izrādīt šādu saturu tikai pakalpojuma ietvaros ar mērķi reklamēt noteiktu UPL grupu, kurā šis saturs ticis iesniegts vai padarīts pieejams. Šī licence ir spēkā tikai tik ilgi, cik jūs izvēlaties turpināt šo saturu iekļaut pakalpojumā, un tā izbeidzas brīdī, kad jūs vai UPL dzēš šo saturu no pakalpojuma.

 • Izmaiņas pakalpojumā

  UPL saglabā tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam, ar vai bez brīdinājuma, mainīt vai pārtraukt (uz laiku vai pavisam) pakalpojumu vai tīmekļa vietnes saturu. Lietotājs piekrīt, ka UPL nav atbildīgs lietotāja priekšā vai trešo personu priekšā par jebkurām izmaiņām pakalpojumā, tā apturēšanu uz laiku vai izbeigšanu.

 • Izbeigšana

  • Lietotājs piekrīt, ka UPL noteiktos apstākļos un bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ar tūlītēju spēku izbeigt minētā lietotāja UPL kontu, jebkuras ar to saistītās e-pasta adreses un piekļuvi pakalpojumam. Šādas izbeigšanas iemesls var iekļaut tālāk uzskaitīto, bet ne tikai:

  • (a) Pakalpojuma sniegšanas noteikumu vai citu līgumu vai vadlīniju neievērošana un pārkāpšana,

  • (b) tiesībaizsardzības vai citu valdības aģentūru pieprasījumi,

  • (c) jūsu pieprasījumi (pašu ierosināta konta slēgšana),

  • (d) pakalpojuma (vai kādas tā daļas) izbeigšana vai būtiskas izmaiņas,

  • (e) neparedzētas tehniskas vai drošības problēmas,

  • (f) ilgstoši aktivitātes trūkuma periodi.

  • Jūsu UPL konta izbeigšana iekļauj:

  • (a) piekļuves dzēšanu visiem piedāvājumiem pakalpojuma ietvaros, tostarp, bet ne tikai UPL pastam, grupām, ziņapmaiņai, tērzētavai, domēniem, izsolēm, paziņojumu dēļiem, apsveikumiem, trauksmēm un spēlēm;

  • (b) jūsu paroles un visas saistītās informācijas, datņu un ar jūsu kontu saistītā vai tajā iekļautā satura (vai kādas tā daļas) dzēšanu;

  • (c) pakalpojuma turpmākas lietošanas apturēšanu. Turklāt jūs piekrītat, ka UPL šādu apturēšanu var veikt pēc saviem ieskatiem un UPL nav atbildīgs jūsu vai trešo personu priekšā par jūsu konta, ar to saistītās e-pasta adreses vai piekļuves pakalpojumam slēgšanu.

  • Šie lietošanas noteikumi veido juridisku vienošanos starp lietotāju un UPL. Lietotājs bez izmaiņām piekrīt visiem noteikumiem, nosacījumiem un piezīmēm, kas iekļauti šajos lietošanas noteikumos, lai piekļūtu un izmantotu pakalpojumus. Ja lietotājs pilnībā nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, lietotājs pakalpojumam nevar piekļūt.

 • Šo lietošanas noteikumu izmaiņas:

  UPL laiku pa laikam drīkst atjaunināt vai mainīt minētās tīmekļa vietnes noteikumus, nosacījumus un piezīmes, lai atspoguļotu izmaiņas pakalpojumos, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē pakalpojumus, vai citu iemeslu dēļ. UPL saglabā tiesības veikt šīs izmaiņas, bet lietotājs ir atbildīgs par to, lai regulāri pārskatītu šos noteikumus, nosacījumus un piezīmes. Turpmāka piekļuve minētajai tīmekļa vietnei vai tīmekļa vietnes pakalpojumu turpmāka izmantošana pēc šādu izmaiņu veikšanas nozīmē jūsu piekrišanu šādām izmaiņām. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, jebkuras jaunas funkcijas, kas maina vai uzlabo minētās tīmekļa vietnes pakalpojumus, regulē šie lietošanas noteikumi ar grozījumiem, kas tajos laiku pa laikam var tikt veikti.

 • Privātums un personiskā informācija

  Minētajam lietotājam ir jābūt kontam minētajā tīmekļa vietnē. Lai izveidotu kontu, lietotājam jāsniedz par sevi informācija un, kad nepieciešams, jāatjaunina šī informācija. UPL apņemas izmantot jūsu personisko informāciju atbilstoši minētā lietotāja konta noteikumiem.

  Minētais lietotājs ir atbildīgas par lietotāja paroles un konta informācijas konfidencialitātes saglabāšanu. Turklāt minētais lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas minētā lietotāja kontā, un minētais lietotājs apņemas nekavējoties informēt UPL par jebkuru minētā lietotāja konta neatļautu lietošanu. UPL nav atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas minētajam lietotājam var rasties, ja kāda persona neatļauti izmanto minētā lietotāja kontu vai lietotāja paroli.

 • Bez nelikumīgas un aizliegtas lietošanas:

  lai varētu izmantot minēto tīmekļa vietni, minētais lietotājs apliecina, ka jūs neizmantosit minēto tīmekļa vietni jebkuriem nelikumīgiem mērķiem vai mērķiem, kas ir pretrunā šiem lietošanas noteikumiem. Turklāt minētais lietotājs nedrīkst izmantot šo tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu kaitēt, deaktivizēt, pārslogot vai bojāt .net pases pakalpojumus vai traucēt tās lietošanu jebkurai citai personai. Minētais lietotājs nedrīkst iegūt neatļautu piekļuvi jebkuram minētās tīmekļa vietnes kontam, datorsistēmām vai tīkliem, kas ir saistīti ar minēto tīmekļa vietni. Minētais lietotājs nav tiesīgs iegūt vai mēģināt iegūt jebkurus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas nav apzināti padarīti pieejami vai netiek nodrošināti ar minētās tīmekļa vietnes starpniecību.